محمد زمانی در گفتگو با خبرنگارصبح توس؛ گفت: بارش در شهرستان باخرز از ابتدای سال آبی تاکنون، به میزان 14.1  میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 3.5 میلیمتر  بیشتر  بوده است ولی میزان کل بارندگی نسبت به میانیگین دوره آماری، کاهش 50 درصدی داشته است.

 

وی افزود:دی ماه امسال تاکنون هیچ بارشی نداشتیم و اما دی ماه سال گذشته تا زمان مشابه  3.8 میلیمتر باران داشتیم و میانگین دمای دی ماه امسال تا کنون نسبت به دی ماه سال گذشته زمان مشابه  یک درجه گرمتر شده است.

 

زمانی با اشاره به وضعیت بارندگی ها تا پایان سال اظهار داشت: بارش های استان بنا بر اعلام مرکز تحقیقات استان تا دهه اول بهمن کمتر از نرمال خواهد بود و از دهه دوم بهمن تا پایان اسفند بیش از نرمال و وضعیت بارش های منطقه ما بهتر خواهد شد یک سیستمی بارشی از اول هفته کشورمان را فرا گرفته است که امیدواریم تا منطقه شرق کشوربرسد و در آینده گزارشات کامل تری در این خصوص اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/