2018-01-18 | 1396/10/28

خروش مردم تشیع و تسنن تایباد در پاسخ به اغتشاشگران

تایباد- مردم شیعه و سنی تایباد بعد از اقامه نمازجمعه این هفته تایباد در حمایت از نظام و رهبری و در پاسخ به آشوبگران برخی از شهرها به خیابان آمدند.