مصطفوی در گفتگو با صبح توس؛ از  9 درصد کاهش  بارندگی در سال زراعی جاری در مقایسه با سال زراعی سال گذشته خبر داد و گفت: بارندگی شهر بردسکن از اول سال زراعی 97-96 تاکنون 3/2 میلیمتر بوده که این میزان در سال گذشته 3/5 میلیمتر و میزان دوره آماری مشابه 29/6 میلیمتر بود که این آمار نشان از کاهش 9 درصدی دارد.

 

مصطفوی افزود :در طول سال زراعی 96-95 (سال گذشته) بیشترین بارندگی بردسکن را در بهمن ماه سال 95 به میزان 76/6 میلیمتر و فروردین 96 به میزان 28/8 میلیمتر شاهد بودیم که در واقع این دوماه کاهش بارندگی بردسکن را جبران کرد.

 

وی گفت: کاهش بارندگی تنها مختص بردسکن نیست و با نگاهی به آمار و ارقام استانی متوسط بارندگی استان خراسان رضوی در سال زراعی 97-96 نسبت به سال گذشته 23 درصد کاهش داشته است.

 

رئیس اداره هواشناسی بردسکن بیان داشت: به دنبال کاهش بارندگی ها، دما در بردسکن افزایش داشته است و میانگین تغییرات دمایی بردسکن از اول سال زراعی جاری تاکنون 15/8 درجه و در مدت مشابه سال قبل 15/3 بوده که سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج دهم درجه گرمتر شده است.

 

انتهای پیام/.