به گزارش صبح توس؛ محمد حسین یساقی فرماندار فریمان بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص خدمات دولت و همچنین سایر نهادهای حاکمیتی به مردم تاکید کرد.

وی با اشاره به تشدید فعالیت رسانه های مغرض به منظور القاء فضای نامیدی در میان مردم گفت: اینکه چشمان مردم را به روی کارهای انجام شده در سالهای پشت سرببندیم، عین بی انصافی است و مانع توسعه کشور می شود.

فرماندار فریمان افزود: توسعه و افزایش رفاه بدون امید و چشم داشتن به افق های پیش رو ممکن نیست و کلیه مدیران دستگاههای اجرایی و خصوصا مسئولین روابط عمومی ادارات موظف اند توفیقات شکل گرفته در سیستم اجرایی کشور را به مردم منعکس نمایند.