2018-09-26 | 1397/07/04

مردم بجستان امروز فریاد استکبارستیزی سردادند

بجستان- مردم بجستان به مناسبت روز 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به خیابانها آمدند و فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند تا بار دیگر دهان بدگویان و روشنفکر نماهای غرب پرست را با مشتهای گره کرده خود نابود سازند.