2017-11-18 | 1396/08/27

ایجاد امکانات رفاهی و صنعتی در 2600 دهستان کشور تا سال 97

درگز-معاون توسعه روستایی مناطق محروم رئیس‌جمهور در درگز گفت: در انتهای سال 97 در هر 2600 دهستان کشور یک ناحیه صنعتی و یک مجتمع آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی خواهیم داشت.