2018-07-22 | 1397/04/31

گزارش تصویری/ اعتراض و تجمع اهالی روستای قلجق نسبت به عملکرد یک شرکت استخراج سنگ معدن

درگز-اهالی روستای قلجق شهرستان درگز به علت عدم اجرای تعهدات یک شرکت خصوصی فعال درزمینه استخراج سنگ معدن در مجاور روستای خود اعتراض کردند.