2017-11-17 | 1396/08/26

شورا با رویکرد یک صدایی حرکت کند و از حاشیه ها فاصله بگیرد

بجستان- فرماندار بجستان ضمن اشاره به حواشی ایجاد شده در فضای مجازی و حقیقی اذعان کرد: شورا با رویکرد یک صدایی حرکت کند و از حاشیه ها فاصله بگیرد، چون درگیر حاشیه شدن مانع حرکت جدی، فعال و پویا است.