2018-05-22 | 1397/03/01

شورا با رویکرد یک صدایی حرکت کند و از حاشیه ها فاصله بگیرد

بجستان- فرماندار بجستان ضمن اشاره به حواشی ایجاد شده در فضای مجازی و حقیقی اذعان کرد: شورا با رویکرد یک صدایی حرکت کند و از حاشیه ها فاصله بگیرد، چون درگیر حاشیه شدن مانع حرکت جدی، فعال و پویا است.