2017-08-19 | 1396/05/28

خانه تاریخی که در حال تخریب و نابودی است

رشتخوار- خانه تاریخی قرایی در روستای امین آباد شهرستان رشتخوار در سایه بی‌توجهی مسئولین این روزها در حال تخریب و نابودی است.