2018-07-22 | 1397/04/31

خانه تاریخی که در حال تخریب و نابودی است

رشتخوار- خانه تاریخی قرایی در روستای امین آباد شهرستان رشتخوار در سایه بی‌توجهی مسئولین این روزها در حال تخریب و نابودی است.