2018-06-20 | 1397/03/30

عذر بدتر از گناه

جغتای- مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی گفت: دولت به چه حقی همه توافقات خود را كرده، 2030 را به مرحله اجرا رسانده و بعد تازه به ديگران خبر می‌دهد؟