2018-04-21 | 1397/02/01

عذر بدتر از گناه

جغتای- مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی گفت: دولت به چه حقی همه توافقات خود را كرده، 2030 را به مرحله اجرا رسانده و بعد تازه به ديگران خبر می‌دهد؟