2018-01-19 | 1396/10/29

عذر بدتر از گناه

جغتای- مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی گفت: دولت به چه حقی همه توافقات خود را كرده، 2030 را به مرحله اجرا رسانده و بعد تازه به ديگران خبر می‌دهد؟