2018-01-20 | 1396/10/30

حضور درگزی ها در پای صندوق های رای+تصاویر

مردم همیشه در صحنه درگز بار دیگر در پای صندوق های رای شورای شهر و ریاست جمهوری حاضر شدند و عزت و سر افرازی کشور را رقم زدند.