به گزارش صبح توس ، به نقل از  سیمای مه ولات، در روزهای آخرسال که بوی شکفتن سیب و شکفتن گل‌ها و دیدارهایی که تازه می‌شود، بوی بهار و دل‌های بهاری به مشام می‌رسد.
دل‌های عاشق و نوع دوست، دستان نیازمندان را در آغوش مهرشانمی‌نوازند و روا نیست تنها ماندن و درمانده شدن…
در این زمین بزرگ که آدم‌هایش می‌توانند مهر بورزند و احسان کنند بندگی یعنی درکوچه پس کوچه‌های زندگی دست کسی را گرفتن…
گاهی خدا می‌خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می‌گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست و بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ می‌خواهد.
برایت دعامی کنم تو که از مهربانی آفریده شدی، تو که پاداش فردایت بهشت است، تو که فداکارانه کودکان را شادمانمی‌کنی، تو که گرد محرومیت را از چهره‌ها پاک کردی، تو که در جشن نیکوکاری شادی را به خانه‌ها آوردی، آرزو می‌کنمبهاری همیشه سبزداشته باشی.
کاش می‌دانستی که تو خودت برای خیلی از آدم‌ها خدایی که منتظرش هستند تا امشب بچه‌های شان گرسنه نخوابند، کاش درک می‌کردی، کاش…کاش….
لیلا خداشناس