به گزارش صبح توس ، به نقل ازمنشور خواف ،انسان موجودی اجتماعی است و گاهی بر اثر غفلت از اجتماع خویش گریزان می شود و حقیقت خود را در درون چیز دیگری جست وجو می کند که این ملجا و پناهگاه  گاهی سیگار کشیدن و گاهی اعتیاد به انواع مخدر است که خلاء درونی انسان را پر می کند در این راه آنچه مهم است خود شناسی خویشتن شناسی  است که انسان را به غفلت از خود کشیده است چون انسان این اصل مهم را رها کرده است و در دام دیگر شناسی افتاده است . فقر و بدبختی یکی از دیگر مشکلات دنیای امروز است که گریبان کشور های جهان سوم را فراگرفته است و انسان را به سوی اعتیاد کشانده است که این امر گاه در خرید و فروشانواع مخدرات طبیعی و صنعتی و گاه مصرف آن سوق می دهد اراده های ضعیف و سست انسان را به سوی مشکلات سوق می دهد و گاه در ذهن و رفتار و رفتار طبیعی فرد خوش گذران موقت تلقی می شود و فرد احساسی می کند که هیچ گونه وابستگی ندارد ودر جمه دوستان خود را در ورطه خود نمایی قرار می دهد. غافل از این که گرفتار منجلابی شده که خروج از آن غیر ممکن است و در باتللاقی دست وپا می زند که در اعتیاد غذق خواهد شد و نتیجه ی آن انزوا ء دائمی و گاه خود کشی های است که در سطح جوامع شاهد آن هستیم. معظل دیگر دنیای امروزمخطرات صنعتی است که علاوه بر جسم انشسان ذهن و روان انسان را درگیر خود نموده است و فرد را از دورون تهی می کند و به تدریج باعث نابودی وی می شود و راه بازگشتی وجود ندارد . گاه نگاه به این امر جهت دارویی ودرمانی دارد و فرد فکر می کند با این امر می تواند به خود درمانی بپردازد . اما متاسفانه نه دوایی حاصل می شود و نه معجزه ی خاصی اتفاق می افتد اما آنچه اتفاق می افتد اعتیاد خانمان سوز است که بلای جان انسان می شود و خود سر فصل آغاز بیماری های دیگر می شود که از درد و بلای اولی عزاران مرتبه دردناک تر ، و ترک آن خیلی سخت ترو درمانی برآن وجود ندارد و انسان در این مرحله به جایی می رسد که خودش اقرار می کند که کاش هزاران درد بیدرمان را تحمل می کرد اما هیچگاه به مخدرات روی نمی آوردم. آنچه مهم است این است که راه مقابله با این بلای خانمان م سوز طبیعی و مصنوعی جوامع انسانی را درگیر خود نموده است چیست؟جوامع انسانی مختلف راههای متععدی را جهت این امر پیشنهاد و پیگیری کرده اند اما به نظر می رسد راه علاج و درمان این امر تنها و تنها صرف فعل خواستن است که فرد با اراده قوی و با تجربه ی زندگی این امر را به خوبی صرف می کند که در واقع همان خود شناسی و خویشتن شناسی و باز گشت به خود است انتهای پیام/