به گزارش صبح توس به نقل از منشور خواف،آنچه دراین فرصت باقیمانده تاهفتم اسفندمهم است،این است که علاوه برمشارکت حداکثری،مراقبت برانتخاب درست هم داشته باشیم.رفتارکاندیداها یقینادررشد انقلابی وجهت دهی آن به سمت ارزشهای اسلامی یا ضدارزشهاورفتارهای خوشایندغرب موثر است. درمرحله ی نخست،پیروز میدان هفتم اسفند شعوروآگاهی ملت ایران خواهدبودومشارکت ملت هرچه پرشورترباشدعظمت ملت رابیشتردرچشم دشمنان به نمایش خواهدگذاشت. .مردم بصیرایران با انتخاب کاندیدای اصلح برای مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری ومشارکت گسترده دندان طمع دشمنان رادرهم خواهند شکست. همه ی مابایددرمقابل موج سواران افراطی وکسانی که قصدشان مهندسی آراء مردم است،هوشیارباشیم. گاهی تابلو اعتدال است ولی درونش تعفن وافراط است.این جریان اگرمهره هایش به مجلس دهم نفوذپیداکندهدفش ساختن مجلسی است شبیه مجلس پنجم.آنهابه تکرارمجلس ششم امید بسته اندومی خواهندازدرون مجلس دهم مجلس اصلاح طلبان افراطی را به دنیا آورند. آنها القاء می کننداصلاح طلبان اپوزسیون وحدت دارندواصولگرایان دچارتفرقه شده اند.افراطیون برای ایجادحصارامن ودرامان ماندن ازانتقادات اصولگرایان شعارولایت فقیه هم سرمی دهند وباتفسیربه رای  به فرمایشات رهبری درخصوص حق الناساستنادمیکنند. آنها موذیانه به دنبال تلقین این مطلبندکه اصولگرایان افراد صالح وخوبی هستندولی به درداداره ی مملکت نمی خورند.درپرتوتوجه به این نکات اصولگرایان اگریکدیگر را تخریب کنند درمیدان آنها بازی کرده اند. اگرجریان اصلاح طلب افراطی مشوق گزینه های متعدد اصولگراست باید به ظرافت دریابیم که پراکنده شدن آراءاصولگرایی زمینه ی ورود ونفوذنامحرمان رارقم خواهدزد. نکته پایانی اینکه حل مشکلات مملکت بسته به انتخاب شدن وکیل الدوله هاو تشکیل مجلس همسوبا دولت نیست ومردم باید به دنبال نیروهایی باشند که خود را سپربلای مشکلات قراردهندوبه تعبیر مقام معظم رهبری:«انسانهای صالحی را انتخاب کنید که کشوررابه دشمن نفروشند. انتهای پیام/