به گزارش صبح توس، اسماعیل میرزاده درگفتگو با منشورخواف بیان داشت: سیستم بارشی که ازدیروز وارد شهرستان شده و باعث بارش هایی خفیف نیز شده است به مدت 24 ساعت دیگر در شهرستان مستقرخواهدبودوبارشهایی رابه صورت رگبارورعدوبرق و نقاط  مرتفع بارش برف بدنبال خواهدداشت که شدت این بارشها تا اوایل وقت امشب پیش بینی می شودو از فردابعد از ظهر و شب به تدریج کاهش ابر را خواهیم داشت. وی افزود: طی فعالیت این سیستم وزش باد در سطح شهرستان نسبتاًشدیدخواهدبود و روز پنج شنبه وضعیت جوی خواف صاف تاکمی ابری ووزش بادنسبتاًشدیدخواهدبود و بعضی نقاط گاهی مه آلودپیش بینی می شود. رئیس اداره هواشناسی خواف در ادامه تصریح کرد: روزهای جمعه و شنبه هم هوا صاف تاکمی ابری خواهدبودکه دربعضی ساعات همراه باوزش بادومه الودپیش بینی می شود. میرزاده  افزود: میزان بارندگی 24 ساعت گذشته تاساعت9:30 دقیقه امروزسه شنبه 17آذربه یک میلیمتررسیده است که درمجموع کل بارندگی سال زراعی جاری به 28 میلیمتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 میلیمترکاهش داشته است. وی اظهارداشت: طی روزهای آینده هوای سردی که برشهرستان غالب شده ادامه داشته وکمینه دمای شبانه رابه زیرصفرخواهدرساندواین سرماتااوایل هفته اینده ادامه خواهدداشت. مسئول اداره هواشناسی خواف گفت: هم اکنون دمای هوای خواف 3 درجه بالای صفر می باشدو حداقل دمای دیشب 1 درجه بالای صفرثبت شده است. انتهای پیام/